بازگشت

آژانسهای هواپیمائی

 آژانس های هواپیمائی

الف

آرامش سفر                        

66051922

آرتنوس سفر                       

22887484

آرنیکا سیر                          

88871156

آریاک پروا                          

88454551

آریو پرواز پرشین                

88543424

آریوس پرواز                      

66761218

آسمان آبی                          

88480650

آسمان هفتم                         

88518519

آلاله آسمان آبی                    

88960046

آلفا                                    

88481294

آلفا پرواز                           

88730830

آوای بورالان                       

22902286

آویژگان                              

22008095

آوین پرواز                          

88539800

آهنگ پرواز                        

22008882

آیدین گشت آسیا                   

88839441

آیسا سفر                            

88794700

آیسا گشت                           

88461780

ابرآسا                                

88974787

اسطوره                             

88173123

افق طلائی یارسیس               

88992200

اکسیرگشت                         

44232355

السا پرواز                          

88714421

الی گشت                            

8540

الیاد گشت                           

88764433

امیرکبیرسیر                       

88171750

اوج پرشین                         

88733050

ایرآسیا                               

88936025

ب

بادبادک                              

2988

بال طلائی                           

88505048

بنیامین پرواز                      

22974889

بنیامین گشت آسمان              

88535051

بهارپرستوها                       

88797979

بهسا گشت                         

66596370

پ

پارادیس سیر                       

88760718

پارس پالاد                          

87708

پارسه جهانگرد جهان           

66903036

پارسه گرد آریا                     

88810034

پارسین پروازآشنا                

22919819

پدیده                                

88400006

پرسپولیس                          

88805266

پرستوی مهاجربهاری           

88546354

پرشیا سیر                         

44235873

پرشین سیر                        

88750109

پروازآریا                            

88741891

پرین پرواز                         

88200522

پیرامید گشت                       

88522723

پیش بر                              

88407699

ت

تابان پرواز                         

88735700

تایسیز                               

26420132

تخت سلیمان                        

66565911

ترلان گشت                         

22891640

تشریفات                             

22852528

ج

جشنواره                            

88535253

چ

چهارفصل                           

88644696

ح

حامی                                 

88992060

خ

خوشنام پرواز                      

88546388

خلبان                                 

88547547

د

داتیس                               

88511311

داریوش پرواز                     

88801580

دالیان گشت                        

88492000

دریا مسیر                          

88988585

دلارام سیر                         

88347565

دلفین پرنده                         

22856967

دنیای 5 قاره                       

88915858

دنیای امروزسفر    

22381152

دنیای سفر                         

22055831

دنیای نوین                          

22923543

دور پرواز                           

22878600

دوکوهه سیر                        

66915252

دیده گستر                           

88313050

ر

رادوین پرواز                       

88507440

رادین گشت                         

88730830

رامان گشت                         

88991786

رامان گشت پارسیان             

88953035

راه ابریشم تخت جمشید        

44034825

راه و رسم سفر                    

86020311

رزآبی                                

88471020

رزسفید جهان                      

88611104 

روشنی گشت                       

88901967

س

ساحل آبی                           

88763632

سام سیر                            

2324

ساویس                             

44668820

سایا                                 

26212424

ستاره پرواز                        

88997055

سرزمین پاسارگاد                 

42971

سرزمین یخی                       

22360350

سعد آباد گشت                      

88516516

سفرآفرین                           

88871410

سورتمه گشت                      

88172420

سیتا سیر                            

88545052

سیران گشت                        

88747445

سیف گشت                          

88662266

سیناتور                              

88464800

ش

شادی پرواز                        

88522400

شاهنگ پرواز                      

86020628

شمیم پرواز                         

88423580

شهرک                              

88699219

شهرک غرب                       

88385433

ص

صنوبر                               

88306200

صدف                               

22915300

ط

طرهان پرواز                       

88944270

طوفان                                

66906033

طهران قدیم گشت                 

88979666

ع

عرشیا                               

4810

عرشیان سالار                     

22722229

ف

فانوس                               

88506969

فرا سفر                             

22503218

فضا گشت                           

66437171

ق

قصران گشت                       

88697080

قصر داریوش                      

82456

قصرشیرین                         

83348

ک

کارون سیر                         

42908

کارینا پرواز                        

88548824

کامیارگشت            

42987

کیش پرواز                         

88659828

کیمیا پرواز                         

8547

گ

گردشگری پارسیان               

88446469

گشتاسب                             

77953530

گشتمان                              

88960677

گشتمان اوین                       

26409200

گلایل گشت                          

88548184

گلهای سفر                          

88536536

گیتا گشت                            

88401071

گیتی رز                             

88961000

ل

لاچین سیر                          

88436500

لارناکا                                

88514050

م

ماهان سیر                          

88542254

ماهان کبیر                         

880030811

ماهان مهر                          

88436348

مشرق زمین                        

44865097

مفید بازار                           

55588870

مقدم سیر                            

88515870

مهرپرواز                           

88507190

ن

ناخدای سفر                        

88984780

ندای پارسه                         

88884056

نقشینه                               

88939333

ه

هلیا سیر                             

88501118

همراهان گشت                     

44616190

همسفران پردیس  

44482001

هورگشت                           

88515113

ی

یاکند                                  

22272890