بازگشت

مراکز خرید کانچانابوری

مراکزخرید کانچانابوری

بازار کانوکارن Kanokarn

این بازاربا 3 طبقه درمرکز شهر قراردارد که درطبقه اول آن هایپرمارکت - طبقه دوم البسه وطبقه سوم لوازم الکترونیکی عرضه می شود.

بازار شبNight Markets 

این بازار روبازدرنزدیکی ایستگاه راه آهن قراردارد که ازغروب آفتاب تا ساعت 21 فعال می باشد.

بازار پل کوایRiver Kwae Park 

این بازارصنایع دستی درقسمت شرقی پل کوای قراردارد.

بازارجواهرات بو پلویBo Ploi Jewellery Handicraft Centre 

این بازاردر48 کیلومتری شمال شهرکانچانابوری درمنطقه  Bo Ploi قرار دارد.(با اتوبوس یک ساعت راه است)