بازگشت

آیوتایا

 شهرسوخته آیوتایا Ayuttaya Ruins City

این شهردر89 کیلومتری شمال بانکوک قراردارد که معماری آن ترکیبی ازهنرمعماری کامبوج ودوره سوخوتای SUKHOTAI می باشد که درزمان خود یکی ازبزرگترین ومتمدن ترین شهرهای دنیا محسوب می شده است.

داستان این شهرازاین قراراست که بعد ازسقوط شهرسوخوتای کشورسیام (تایلند سابق) تصمیم گرفت پایتخت خود را ازشهرسوخوتای که 6 ساعت با بانکوک فاصله دارد به شهرآیوتایا که 89 کیلومتربا بانکوک فاصله دارد انتقال دهد درنتیجه حکومت پادشاهی آیوتایا درسال1350 شهرآیوتایا را به رهبری پادشاه راماتی بودی اول بنا کردند وآن را پایتخت سیام نامیدند وبه مدت 417 سال درآن حکومت کردند که دراین مدت 33 تن ازپادشاهان آیوتایا برسیام حاکم شدند تا اینکه درسال 1767 ارتش برمه (میانمار) به شهرآیوتایا حمله کردند و آن شهررا به آتش کشیدند بطوریکه درحال حاضر ازآن شهر تنهی بناهای مخروبه درکنارتعدادی معبد وردیفهای بودائی به جا مانده است. بعدازفروپاشی سسسله آیوتایا یک سردارچینی تباربه نام تکسین به مدت 15 سال برسیام حکومت کرد وایشان شهرچونبوری را به عنوان پایتخت کشورسیام اعلام کرد.بعد ازمرگ ایشان سلسله چاکری به رهبری رامای اول حاکم سیام شد وایشان به بانکوک رفته وآنجا را پایتخت سیام اعلام نمودند ودستوردادند تا در آنجا گرند پالاس را بنا کنند.درشهرسوخته محله ای است به نام محله میمون ها که درآن نماد بهشت وجهنم قراردارد.