بازگشت

هتل های هواهین

هتل های هواهین

Anan Tara Resort & Spa                          

0066 – 32 – 520250

Anantsila                                                    

0066 – 32 – 536364

Asara V illa & Spa                                        

0066 – 32 – 547555  

Baan Duangkaew Resort                          

0066 – 32 – 515307

Baan Rajdamneru                                     

0066 – 32 – 533605

Blue Wave                                                  

0066 – 32 – 513140

Centara Grand 4*                                     

0066 – 32 – 512021

Chom View 3*                                            

0066 – 32 – 513305

Chomsin Hua Hin                                     

0066 – 32 – 515348

City Beach Resort                                     

0066 – 32 – 512870

Euro Hh City                                             

0066 – 32 – 513130

Golf Inn                                                      

0066 – 32 – 512473

Grand Plaza                                               

0066 – 32 – 511499

Hilton Hua Hin Resort & Spa                  

0066 – 32 – 538999

Hin Nam Sai Suay                                     

0066 – 32 – 547461

Hua Hin Golf Vilia                                    

0066 – 32 – 618900

Hua Hin Grand & Plaza Hotel 4*           

0066 – 32 – 511499

Hyatt Regency 4*                                      

0066 – 32 – 521234  

Jed Pee Nong                                             

0066 – 32 – 512381

Peonyhotel                                                   

0066 – 32 – 533491

Sailom                                                         

0066 – 32 – 511890

Sheraton Hua Hin Resort & Spa 5*        

0066 – 32 – 708000

Supattra 4*                                                

0066 – 32 – 536893

Takiab Beach                                             

0066 – 32 – 527629

Tanawit 4*                                                  

0066 – 32 – 530422

The Rock Beach Resort & Spa                    

0066 – 32 – 537100

Thipural City                                             

0066 – 32 – 533555

Veranda Lodga                                          

0066 – 32 – 533678

Wora Bura Resort & Spa                         

0066 – 32 – 536999

قیمت هتل درهواهین(روزانه)(برای 2 نفر)

2 ستاره  = بدون صبحانه 1000 بات و با صبحانه 1200 بات می باشد

3 ستاره  = بدون صبحانه 1300 بات و با صبحانه 1500 بات می باشد

4 ستاره  = بدون صبحانه 1600 بات و با صبحانه 1800 بات می باشد

5 ستاره  = بدون صبحانه 1900 بات و با صبحانه 2100 بات می باشد

قیمت هتل درهواهین(ماهانه)(برای 2 نفر)

2 ستاره = بدون صبحانه 13000 بات و با صبحانه 16000 بات می باشد

3 ستاره = بدون صبحانه 16000 بات و با صبحانه 19000 بات می باشد

4 ستاره = بدون صبحانه 19000 بات و با صبحانه 22000 بات می باشد

5 ستاره = بدون صبحانه 22000 بات و با صبحانه 25000 بات می باشد

نکته مهم :

اگرمسافرخسارتی به لوازم داخل اتاق برساند بایستی چندین برابرآن جریمه پرداخت کند به طورمثال کثیف کردن حوله 500 بات – کثیف کردن بالش 700 بات – کثیف کردن ملحفه 1000 بات – شکستن لامپ 1000 بات و... پس هرموقع چنین اتفاقی افتاد سریعا آن را ازبیرون تهیه کرده ودر اتاق قراردهید.