بازگشت

chon buri

 شهرچونبوری Chonburi

این شهردر80 کیلومتری شهربانکوک چسبیده به خلیج تایلند قراردارد. درزمان اقامتتان دربانکوک اگر شما تمایل رفتن به دریا را داشته باشید نزدیکترین ساحل به بانکوک سواحل چونبوری می باشد که تنهی با 100 دقیقه رانندگی به آنجا می رسید و درآنجا تمامی تفریحات آبی وجود دارد.